SMS

Téma:

POČASIE - PODNEBIE - VODA - PÔDA - OVZDUŠIE

a ich interakcie v 3. tisícročí.

Program konferencie

 8:30 -  9:00  Registrácia účastníkov

 9:00 -  9:30  Otvorenie 1. ročníka Posterového dňa SMS

 9:30 - 11:00  Seminár k Svetovému dňu meteorológie a Svetovému dňu vody

11:00 - 12:30  Prezentácia posterov

12:30 - 15:00  Diskusia s občerstvením

SMS SHMU

Postery je možné prezentovať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Rozmer vytlačeného posteru: 0,7 m (šírka) x 1,0 m (výška).

Abstrakty podľa pokynov (www.slovakmeteo.sk/posterday) je potrebné zaslať v elektronickej forme na adresu posterday@slovakmeteo.sk. Z podujatia bude vydaný zborník abstraktov v elektronickej forme na stránke Slovenskej metereorologickej spoločnosti o.z.Vložné podujatia je 40 €. Pre študentov VŠ (1. a 2. stupeň denného štúdia) a pre členov SMS je vložné 30 €.


Bankové spojenie:

Príjemca: Slovenská meteorologická spoločnosť, o.z. (SMS, o.z.)

IBAN: SK65 0900 0000 0001 7334 2586

Variabilný symbol: 032024

Správa pre príjemcu (je povinná): meno a priezvisko, PD 2024


SMS, o.z. nie je platcom DPH.


Záväzné termíny:

do 20. 2.2024 záväzná prihláška-online na www.slovakmeteo.sk

do   1. 3.2024 zaslanie abstraktu a úhrada vložného na účet SMS

do 18. 3. 2024 zaslanie postera vo forme PDF

Kontaktná osoba:

RNDr. Paulína Valová

RNDr. Ivana Krčová

posterday@slovakmeteo.sk

Organizačný výbor podujatia:

RNDr. Paulína Valová

Mgr. Martina Sadloňová

RNDr. Gabriela Ivaňáková

Mgr. Katarína Mikulová, PhD.

RNDr. Ivana Krčová

Mgr. Lívia Labudová, PhD.

Mgr. Milan Onderka, PhD.

Mgr. Ivan Garčár

Tibor Csörgei

Adresa:

Slovenská meteorologická spoločnosť, o.z.

Jeséniova 2305/17, SHMÚ

833 15 Bratislava

©SMS 2024