Abstrakty a postery možno zasielať v slovenčine, češtine a angličtine. Z podujatia bude vydaný elektronický zborník abstraktov.

Abstrakty (vo formáte WORD) zašlite najneskôr do 1.3.2024 podľa priloženého vzoru SVK / ENG.

Postery (rozmery šírka 0,7 m x výška 1,0 m) zašlite vo formáte PDF najneskôr do 18.3.2024.

Poster je potrebné priniesť vytlačený.

Abstrakty a postery je potrebné poslať v elektronickej forme na adresu: posterday@slovakmeteo.sk .

Obidva formáty budú prístupné na webe konferencie https://www.slovakmeteo.sk/posterday.


Vložné podujatia je 40 €. Pre študentov VŠ (1. a 2. stupeň denného štúdia) a pre členov SMS je vložné 30 €.

Vložné sa platí za každý prihlásený poster (ak bude mať jeden autor 2 postery, vložné je 2x). Taktiež - ak sú 2-3 spoluautori a chcú sa zúčastniť na Posterovom dni, každý sa musí prihlásiť a zaplatiť vložné. Abstrakt zasiela len jeden z autorov jedného posteru.

Vložné je potrebné uhradiť na účet Slovenskej meteorologickej spoločnosti, o.z. najneskôr do 1.3.2024.


Bankové spojenie:

Príjemca: Slovenská meteorologická spoločnosť, o.z. (SMS, o.z.)

IBAN: SK65 0900 0000 0001 7334 2586

Variabilný symbol: 032024

Správa pre príjemcu (je povinná): meno a priezvisko, PD 2024


Adresa príjemcu: Jeséniova 2305/17, SHMÚ, 833 15 Bratislava, Slovensko

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,

BIC/SWIFT: GIBASKBX


SMS, o.z. nie je platcom DPH.

IČO: 00178799, DIČ: 2021502318


Kontakt: posterday@slovakmeteo.sk


©SMS 2024