Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Zápisnica volebnej komisie z valného zhromaždenia (VZ) občianskeho združenia

Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) pri SAV

 

konaného dňa 27.9.2017 od 14.00 hod v Kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, Bratislava.

 

Prítomní : podľa priloženej  prezenčnej listiny

Volebná komisia bola navrhnutá a zvolená v zložení J.Csaplár a B.Chvíla. (Hlasovanie - za: 22, proti : 0, zdržali sa : 0).

Volebná komisia dohliadala na proces voľby členov nového Hlavného výbory SMS. Navrhnutí kandidáti boli : Martin Benko, Branislav Chvíla, Jozef Csaplár, Pavol Nejedlík, Martin Gera, Miriam Jarošová, Katarína Mikulová, Paulína Valová, Jozef Pecho.

Hlasovalo sa tajne písomnou formou a volil sa päťčlenný Hlavný výbor. Volieb sa zúčastnilo 22 prítomných členov SMS.

Výsledky hlasovania :

Martin Benko - 20 hlasov

Branislav Chvíla - 12 hlasov

Jozef Csaplár- 9 hlasov

Pavol Nejedlík- 8 hlasov

Martin Gera- 16 hlasov

Miriam Jarošová - 16 hlasov

Katarína Mikulová - 10 hlasov

Paulína Valová - 15 hlasov

Jozef Pecho - 13 hlasov

Podľa najvyššieho počtu hlasov boli do Hlavného výboru SMS zvolení : Martin Benko, Martin Gera, Miriam Jarošová, Paulína Valová, Jozef Pecho.

Členovia volebnej komisie : Jozef Csaplár

         Branislav Chvíla

Bratislava dňa 27.9.2017