Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Správa o činnosti za obdobie 2008 – 2017 prednesená na Valnom zhromaždení SMS

                                                   dňa 27. 9. 2017

 

Slovenská meteorologická spoločnosť, ďalej SMS, pokračovala, tak ako už niekoľko predchádzajúcich rokov v móde minimálnych aktivít. Cieľ bol hlavne udržať spoločnosť ako právny subjekt a čakať na oživenie činnosti. Napriek tomu činnosť nebola úplne utlmená.

Každý rok sa pravidelne uskutočňovali nasledovné odborné podujatia:

  • Prednáškové popoludnia pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Dňa vody v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ). SMS bola garantom odborného programu, ktorý korešpondoval s témou, ktorú na príslušný rok vyhlásila Svetová meteorologická organizácia. Tieto prednáškové popoludnia sa konali každoročne v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.
  • SMS spolupracovala so SHMÚ na akcii Deň otvorených dverí. Každoročne sa tieto podujatia konali na viacerých pracoviskách SHMÚ a členovia SMS na nich informovali širokú verejnosť, najmä školopovinnú mládež.
  • Každoročne spolupracovala SMS pri organizácii odborno-propagačného podujatia Ďeň Dunaja.
  • SMS pravidelne raz ročne organizovala odborné podujatie zamerané na prezentáciu vedeckých prác mladých meteorológov a klimatológov Súťaž mladých meteorológov.

Z odborných podujatí, ktoré sa nekonali pravidelne treba spomenúť najmä:

  • Seminár pri príležitosti 90. výročia meteorológie na Slovensku, kde SMS pripravila odborný program.
  • Oslavy 60. výročia založenia SHMÚ, kde SMS pripravila prezentáciu historických udalostí a spomienku na významné osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju meteorológie klimatológie na Slovensku.
  • SMS zorganizovala na pôde SHMÚ prednášku významného slovenského vedca prof. Júliusa Krempaského.
  • SMS sa podieľala, spolu so SHMÚ, na organizácii odborných seminárov za účasti expertov z medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom (EUMETSAT, ECMWF).
  • SMS spolu so SHMÚ zorganizovala seminár, na ktorý boli pozvaní prof. Curic (Srbsko) a prof. Spiridonov (Macedóonsko).

                                                                                                                             Zapísal: Vladimír Pastirčák, doterajší predseda SMS pri SAV