Slovenská meteorologická spoločnosť

občianske združenie

Zápisnica návrhovej komisie z valného zhromaždenia (VZ) občianskeho združenia

Slovenská meteorologická spoločnosť (SMS) pri SAV

 

 konaného dňa 27.9.2017 od 14.00 hod v Kinosále Slovenského hydrometeorologického ústavu, Jeséniova 17, Bratislava.

 

Prítomní : podľa priloženej  prezenčnej listiny

Návrhová komisia bola navrhnutá a zvolená v zložení J.Vívoda a J. Pecho (Hlasovanie - za: 22, proti : 0, zdržali sa : 0).

Návrhová komisia navrhla nasledujúce uznesenia :

K bodu 3. – VZ schválilo správu o činnosti SMS za predchádzajúce obdobie

K bodu 4. – VZ schválilo správu o hospodárení SMS za predchádzajúce obdobie

K bodu 5. – VZ zvolilo a schválilo päť členov Hlavného výboru SMS na nové funkčné obdobie : Martin Benko, Martin Gera, Miriam Jarošová, Paulína Valová, Jozef Pecho (22 platných hlasov). Ďalším členom Hlavného výboru SMS je podľa Stanov zástupca pobočky Košice Gabriel Szabó.

K bodu 6. – VZ schválilo úhradu členských príspevkov do SMS za r. 2017 vo výške 6,70 € za každého člena do 31.10.2017

- VZ schválilo zmenu výšky ročného členského príspevku do SMS na 10,- € s platnosťou od 1.1.2018 s termínom úhrady do 15.4.2018

            - VZ schválilo návrh, aby SMS spoluorganizovala medzinárodnú odbornú konferenciu SIRWEC 2018 (SIRWEC - The Standing International Road Weather Commission)

            - VZ schválilo vykonať inventúru členov SMS a viesť evidenčné listy členov SMS

            - VZ schválilo za revízorov SMS Branislava Chvílu a Katarínu Mikulovú

Členovia návrhovej komisie :  Jozef Vívoda

                                                    Jozef Pecho

Bratislava dňa  27.9.2017